KONIEC OSZUSTW WITALIJA TUROWCA I MARIUSZA WITAKA!

Szanowni Partnerzy!

W ostatnich dwóch latach kilkakrotnie informowaliśmy Was o kolejnych wyrokach sądów polskich, dotyczących firm Urmix Sp. z o.o., Urmixltd.Sp. z o.o lub Spomet Sp. z o.o.

Te kolejne wyroki stwierdzają, że firmy Urmix Sp. z o.o., Urmixltd.Sp. z o.o lub Spomet Sp. z o.o. dopuszczają się nieuczciwej konkurencji wobec Firmy Urliński, bezprawnie kopiują urządzenia Firmy Urliński, rozpowszechniają nieprawdziwe, wprowadzające klientów w błąd informacje o Firmie Urliński i jej produktach.

Te kolejne wyroki określają nakazy, zakazy i kary pieniężne dla firm Urmix Sp. z o.o., Urmixltd.Sp. z o.o lub Spomet Sp. z o.o. za złamanie prawa i naruszenie prawnie chronionych interesów Firmy Urliński.

Informujemy, że w ostatnim czasie uprawomocnił się następny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – oznaczony sygn. akt: XXVI GC 11/14, którym to wyrokiem Sąd:

  • nakazuje spółce Urmix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000450503 i Urmixltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaniechania dalszego używania firmy „Urmix”;
  • nakazuje spółce Urmix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000450503 i spółce Spomet sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Marcinkowo zaniechania oznaczania, oferowania i wprowadzania do obrotu urządzeń technicznych dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oznaczeniem „MSZUP”,
  • nakazuje Urmix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożenie oświadczenia o treści:

„Urmix Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że używanie przez nią nazwy „Urmix” jest bezprawne, narusza prawa Andrzeja Urlińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Technicznych Andrzej Urliński (Firma Urliński), do firmy – „Firma Urliński”, może wprowadzać w błąd, poprzez bezpodstawne wywołanie skojarzenia z renomowaną Firmą Urliński. Urmix Spółka z o.o. przeprasza Pana Andrzeja Urlińskiego za naruszenie jego prawa do firmy i wykorzystanie jego renomy oraz oświadcza, że zaniecha prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą „Urmix”‚;

Urmix Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, oświadcza, że oznaczenie urządzeń technicznych – mieszalników oznaczeniem „MSZUP 300″ jest bezprawne, narusza prawa Andrzeja Urlińskiego i może bezpodstawnie wywołać skojarzenie z urządzeniami produkowanymi przez Firmę Urliński, oznaczonymi skrótem MZUTL. Urmix Spółka z o.o. oświadcza, że jakiekolwiek urządzenia przez nią produkowane nie są urządzeniami Firmy Urliński i nie są urządzeniami, jakie oferuje lub oferowała Firma Urliński. Urmix Spółka z o.o. przeprasza Pana Andrzeja Urlińskiego za wykorzystanie jego renomy oraz oświadcza, że zaniecha oznaczania swoich produktów oznaczeniem „MSZUP”

Założycielem i prezesem spółki Urmix Sp. z o.o. jest Witalij Turowiec, prezesem spółki Urmixltd Sp. z o.o. jest żona Witalija Turowca Pani Mirosława Woźniak. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie potwierdził, że W. Turowiec i jego żona zastosowali nazwy Urmix i Urmixltd w celu bezprawnego wywołania skojarzenia swojej nazwy z renomowaną Firmą Urliński i wprowadzania w ten sposób w błąd potencjalnych klientów.

Informujemy, że ww. spółki – Urmix i Urmixltd nie mają prawa do używania swoich nazw.

Informujemy, że obecnie zostały wydane następujące orzeczenia Sądów:

– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 stycznia 2016r., który nakazuje spółce Urmix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000450503 i Urmixltd Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zaniechania dalszego używania firmy „Urmix”, nakazuje spółce Urmix sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS nr 0000450503 i spółce Spomet sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Marcinkowo zaniechania oznaczania, oferowania i wprowadzania do obrotu urządzeń technicznych dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oznaczeniem „MSZUP” oraz nakazuje umieścić opublikować określone przeprosiny i oświadczenia oraz ponieść koszty;

– wyroki Sądu Okręgowego w Olsztynie z 12 maja 2015r. i 16 września 2015r., które nakazują spółce Spomet Sp. o.o. zaprzestać wykorzystywania tajemnicy przedsiębiorstwa Firmy Urliński dot. konstrukcji i technologii produkcji mieszalników homogenizujących  produkowanych przez powoda oraz odbiorców tych urządzeń; – nakazują spółce Spomet Sp. z o.o. zaniechania wytwarzania i oferowania urządzeń stanowiących bezprawne naśladownictwo mieszalników homogenizujących produkowanych przez Firmę Urliński; – nakazują Spomet Sp. z o.o. zniszczenie wyprodukowanych i znajdujących się w dyspozycji pozwanej mieszalników homogenizujących stanowiących bezprawne naśladownictwo mieszalników  homogenizujących produkowanych przez Firmę Urliński; – zakazują spółce Spomet Sp. z o.o. rozpowszechniania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd informacji o mieszalnikach homogenizujących (tzn. przypisywania sobie autorstwa mieszalników homogenizujących, które produkuje Firma Urliński); – nakazują spółce Spomet Sp. o.o. złożyć oświadczenie, że działała bezprawnie, naruszyła prawa Firmy Urliński, rozpowszechniła nieprawdziwe, wprowadzające w błąd informacje o urządzeniach technicznych swoich i Firmy Urliński; – nakazują spółce Spomet Sp. o.o. oświadczyć, że dopuściła się nieuczciwej konkurencji wobec Firmy Urliński; – nakazują spółce Spomet Sp. o.o. przeprosić Firmę Urliński.

Ponadto, w dniu 15 lipca 2015r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie spółka Urmix Sp. z o.o. zobowiązała się nie rozpowszechniać nieprawdziwych, wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie powoda, tj. informacji, że: – Urmix Spółka z o.o. oferuje urządzenia techniczne, produkowane przez firmę Spomet, które przez ostatnie 13 lat firma Spomet produkowała i dostarczała firmie Urliński; – urządzenia techniczne, które oferowała firma Urliński stały się teraz dostępne pod nazwą handlową Urmix na rynkach rosyjskim i polskim znacznie taniej, a ponadto opublikować oświadczenia, przeprosiny i ponieść koszty – czego nie wykonała.

Ostrzegamy przed bezprawnymi, naruszającymi przepisy prawa, zasady uczciwej konkurencji, dobre obyczaje oraz interes i bezpieczeństwo Klientów działaniami spółek Spomet, Urmix, Urmixltd i osób zarządzających tymi spółkami – Witalijem Turowcem i Mariuszem Witakiem.