Promocja!

Stacja dokująca typu CIP-SIP osługująca mieszalnik MZUTL 10 CCF

999,00 

Uniwersalne i technologicznie zaawansowane stacje dokujące oferują szereg innowacyjnych rozwiązań umożliwiających obsługę różnych mobilnych urządzeń procesowych – przystosowanych do pracy z takimi wyspecjalizowanymi stacjami – stosownie do specyfiki produkcji:
• stacja procesowa w wykonaniu higienicznym
• stacja procesowa w wykonaniu aseptycznym
• stacja procesowa w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX) – do pracy z komponentami palnymi (np. alkohole)
• stacja myjąca CIP
• stacja myjąca i sterylizująca CIP + SIP

Zastosowanie stacji dokujących umożliwia wykonanie wszystkich etapów procesu, od załadunku surowców do kwarantanny i konfekcjonowania włącznie, w jednym mobilnym urządzeniu, bez koniecznosci przeładunku produktu, dzielenia czy łączenia partii.
Takie mobilne urządzenia mogą być bardzo proste i tanie, bez pełnego uzbrojenia, zasilania i sterowania. Funkcje te może wykonywać i nadzorować stacja dokująca – zgodnie z programem wybranym z jej menu.
Prace serwisowe mogą być wykonywane poza pomieszczeniami klasyfikowanymi – bez zatrzymywania sąsiednich urządzeń i konieczności późniejszej dekontaminacji pomieszczeń.

Stacja dokująca składa się z następujących elementów :
• Płyta obsługowa z elementami sterowania i przyłączami mediów – do szczelnego osadzenia w ścianie pomieszczenia czystego
• Elementy wykonawcze stacji umieszczone za płytą obsługową – z dostępem od strony pomieszczenia technicznego – nieklasyfikowanego
• Przewody i kable łączące

Kategoria:

Charakterystyka

Typowe funkcje wykonywane przez stacje dokujące – zależnie od przeznaczenia i stopnia automatyzacji:
 • logowanie (dostęp do sterowania i zarządzania z czterema poziomami: operator, technolog, service, nadzór) z nieusuwalnym zapisem zdarzeń istotnych dla ustalenia zakresu odpowiedzialności
 • wybór z menu odpowidniego programu procesu, mycia lub sterylizacji
 • sprawdzenie szczelności przyłączy mediów – przez wytworzenie niewielkiego nadciśnienia w urzadzeniu obsługiwanym za pomocą powietrza sprężonego – jałowego i sprawdzenie stabilności tego nadciśnienia po odcięciu zasilania
 • sprawdzenie ciągłości przyłączy sterowania i zasilania
 • dla wykonania ATEX: sprawdzenie prawidłowości uziomu i blokada zasilania w razie niepodłączenia kabla uziemiajacego korpus – aż do stwierdzenia właściwej rezystancji zwodu ładunków
 • przejęcie kontroli nad napędami podłączonego urządzenia mobilnego (mieszadło, homogenizator, zawory) z płynna regulacja obrotów
 • pomiar parametrów procesu za pomocą czujników zainstalowanych w urządzeniu – z możliwością ich automatycznej korekty (np pH, zawartości tlenu, przewodnictwa)
 • pełna kontrola stanu zaworów procesowych wyposażonych w czujniki otwarcia i zamknięcia oraz wizualizacja ich stanów
 • płynna regulacja temperatury produktu i płaszcza
 • sterowanie wartością nadciśnienia i podciśnienia w zbiorniku
 • możliwość wprowadzania gazu obojętnego pod ciśnieniem
 • archiwizacja przebiegu procesu
Dodatkowo stacja typu CIP wykonuje funkcje:
 • przygotowanie roztworów reagentów myjących przewidzianych w programie – w zadanej ilości, temperaturze i stężeniu (pomiar przewodności elektrycznej)
 • mycie wstępne wodą z dedykowanej sieci zakładu
 • mycie kolejnymi roztworami przewidzianymi w programie, z ich zrzutem do ścieków lub zawrotem do powtórnego wykorzystania
 • płukanie wodą z dedykowanej sieci zakładu – z kontrolą resztkowego stężenia reagentu w popłuczynach
 • przedmuch powietrzem sprężonym lub jałowym –pomiędzy cyklami i finalny
 • enkapsulacja urządzenia (wytworzenie nadciśnienia powietrzem lub gazem odpowiedniej jakości) dla ochrony przed skażeniem wstecznym
Dodatkowo stacja typu CIP/SIP wykonuje funkcje:
 • ogrzanie wstępne urządzenia za pomocą pary grzejnej do płaszcza – w celu zaoszczędzenia kosztownej pary jałowej
 • podanie pary jałowej o zadanym ciśnieniu i utrzymywanie tego ciśnenia przez czas zadany lub zliczony algorytmem Fo
 • równolegle sterylizacja parowa innych elementów urządzenia jak filtry jałowe – wg algorytmu Fo – o ile wyposażono je w oddzielne pomiary temperatury
 • odbiór kondensatu pary jałowej ze sterylizowanego urządzenia za pomocą odwadniaczy kapsułkowych – z pomiarem temperatury – do algorytmu Fo
 • ew. schłodzenie wysterylizowanego urządzenia do zadanej temperatury
Stacje wykonane są zgodnie z regułami cGMP, Wszystkie podzespoły z wymaganymi atestami (FDA, A3, ATEX).
Sterowanie zgodne z wytycznymi GAMP.
Dokumentacja techniczna: FS (Functional Specification), DS (Design Specification) i FAT (Factory Acceptance Tests). Na życzenie dokumentacja walidacyjna IQ/OQ